yesterday

昨天

zuó tiān

today

今天

jīn tiān

tomorrow

明天

míng tiān

now

现在

xiàn zài

then

然后

rán hòu

later

后来

hòu lái

tonight

今晚

jīn wǎn

right now

马上

mǎ shàng

immediately, right now

立即

lì jí

last night

昨晚

zuó wǎn

this morning

今早

jīn zǎo

next week

下周

xià zhōu

already

已经

yǐ jīng

recently

最近

zuì jìn

lately

近来

jìn lái

soon

不久

bù jiǔ

still

réng

yet

hái

ago

以前

yǐ qián