cat

māo

butterfly

蝴蝶

hú dié

bird

niǎo

animal

动物

dòng wù

dragon

long

dog

gǒu

cow

niú

chicken

goat

山羊

shān yang

fish

elephant

大象

dà xiàng

duck

mouse

老鼠

lǎo shǔ

monkey

hóu

lion

狮子

shī zi

horse

rat

shǔ

rabbit

pig

zhū

pet

宠物

chǒng wù

spider

蜘蛛

zhī zhū

snake

shé

sheep

yang

rooster

雄鸡

xióng jī

tiger

老虎

lǎo hǔ