tall

gāo

short

ǎi

big

small

xiǎo

cheap

便宜

pián yí

expensive

guì

beautiful

měi

difficult

nán

good

hǎo

fast

kuài

hot

bright

liàng

straight

zhí

light, shallow

qiǎn

pale, light

dàn

early

zǎo

ripe

shú

crazy

kuáng

full

mǎn